ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε από τη:

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.

Μεσογείων 357-359 Χαλάνδρι

Αθήνα

Τηλέφωνο: (30)          Φαξ: (30)

Ενδοκοινοτικός αριθμός ΦΠΑ 3122/01AT/B/86/141/00, No. GEMI 000312401000


Ο παρών δικτυακός τόπος φιλοξενείται από την:

Microsoft Ireland Operations Ltd.

Attn : Data Protection

Carmenhall Road

Sandyford, Dublin 18,

Διευθυντής δημοσίευσης: ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης πριν συμβουλευτείτε τον παρόντα δικτυακό τόπο της BFGoodrich που αφορά τα βαρέα φορτηγά. Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται μόνο σε μεταπωλητές και χρήστες στην Ελλάδα των ελαστικών για βαρέα φορτηγά. Πηγαίνετε στο κυλιόμενο μενού προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της χώρας σας.
 

Οι εταιρείες του ομίλου Michelin έχουν τη δική τους νομική υπόσταση και διαθέτουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα. Ωστόσο, για λόγους διευκόλυνσης της κοινοποίησης των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι:«Michelin», «Όμιλος», «όμιλος Michelin» και «εμείς». Οι εν λόγω όροι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το σύνολο των εταιρειών του ομίλου Michelin, εκ των οποίων καθεμία ασκεί με ανεξάρτητο τρόπο τις δραστηριότητές της.
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καθοριστούν αφενός οι όροι σύμφωνα με τους οποίους η BFGoodrich θέτει στη διάθεσή σας τον παρόντα δικτυακό τόπο, και αφετέρου οι όροι σύμφωνα με τους οποίους σας δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του εν λόγω δικτυακού τόπου. Κάθε σύνδεση στο δικτυακό τόπο υπόκειται στη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους η  BFGoodrich επιφυλάσσεται να τροποποιεί ή να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και η χρήση του συνεπάγονται την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσηςκαι τη συναίνεσή σας ως προς τις πρακτικές της BFGoodrich σε θέματα εμπιστευτικότητας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Ο παρών δικτυακός τόπος απευθύνεται σε όλους τους χρήστες. Περιλαμβάνει σελίδες όπου γίνεται αναφορά στην εμπειρία της BFGoodrich στον τομέα των μεταφορών, στις καινοτομίες στον τομέα των ελαστικών για βαρέα φορτηγά οχήματα, στον κατάλογο των ελαστικών MICHELIN και σε έναν «dealer locator». Επιπλέον, περιλαμβάνει έναν ειδικό χώρο για εγγραφή στην υπηρεσία οδικής βοήθειας Michelin Euro Assist.

Η BFGoodrich καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρεί προσβάσιμο το δικτυακό τόπο, χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωμένη να επιτυγχάνει αυτόν το στόχο. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης, και για οιονδήποτε άλλο λόγο, κυρίως τεχνικής ή νομικής φύσεως, η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο μπορεί να μεταβάλλεται ή ακόμη και να διακόπτεται. Η BFGoodrich σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διακοπές καθώς και για τις συνέπειες που αυτές μπορεί να συνεπάγονται για εσάς.

Δεσμεύεστε να μην αποκτήσετε παρατύπως πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και, ειδικότερα, στις διαδραστικές υπηρεσίες, σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων υπηρεσιών.
 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο (κυρίως, αλλά μη περιοριστικά, πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, δεδομένα, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, βίντεο και ήχος, λογισμικά και βάσεις δεδομένων, όπως και η μορφή όλων αυτών των στοιχείων και του ίδιου του δικτυακού τόπου) προστατεύεται δυνάμει των συγγραφικών δικαιωμάτων ή/και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα της BFGoodrich ή/και των θυγατρικών εταιρειών της. Η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η παρουσίαση, η εκμετάλλευση, η προσαρμογή, η τροποποίηση, η μετατροπή, η μετάφραση, η μετάδοση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου που ανήκει στη BFGooddrich ή/και σε οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία που έχει παραχωρήσει τα δικαιώματά της στη BFGoodrich, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι παράνομη με εξαίρεση τα περιοριστικά δικαιώματα που σας παραχωρούνται κατωτέρω ή/και την ιδιωτική αντιγραφή που προορίζεται για αποκλειστική ιδιωτική χρήση του αντιγραφέα. Το περιεχόμενο που παρουσιάζεται στον παρόντα δικτυακό τόπο υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση, διατίθεται χωρίς καμία εγγύηση κανενός είδους, ρητή ή σιωπηρή, και δεν θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης. Το περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) © 1997-2013 Michelin. Τα λογότυπα είναι κατατεθέντα σήματα.
 

Τα δεδομένα σχετικά με τους μεταπωλητές ελαστικών βαρέων φορτηγών που συλλέγονται και τίθενται στη διάθεση των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, συγκροτούν μια βάση δεδομένων της οποίας δημιουργός και κάτοχος είναι η BFGoodrich. Συνακόλουθα, το περιεχόμενο της εν λόγω βάσης δεδομένων προστατεύεται δυνάμει των συγγραφικών δικαιωμάτων καθώς και των διατάξεων του νόμου 98-536 της 1ης Ιουλίου 1998 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, για την εφαρμογή της οδηγίας 96/9/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 1996.


Επομένως, κατά την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, δεσμεύεστε να μην προβαίνετε στην:

  • αναπαραγωγή, παρουσίαση, μετάφραση, προσαρμογή ή μετατροπή, εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο, του περιεχομένου της βάσης δεδομένων,
  • εξαγωγή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση ή διατήρηση, άμεση ή έμμεση, σε οποιοδήποτε μέσο, με οποιονδήποτε τρόπο ή υπό οποιαδήποτε μορφή, του συνόλου ή ουσιωδών, ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων,
  • επαναχρησιμοποίηση, μέσω της διάθεσης στο κοινό, του συνόλου ή ουσιωδών, ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξαρτήτως της μορφής τους,
  • επανειλημμένη ή/και συστηματική εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών ποιοτικά ή ποσοτικά, μερών του περιεχομένου της βάσης δεδομένων εφόσον αυτές οι πράξεις συνεπάγονται την πρόδηλη υπέρβαση των κανονικών συνθηκών χρήσης της βάσης δεδομένων.
     

Οποιαδήποτε παράβαση των συγγραφικών δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων συνιστά αδίκημα παραποίησης που τιμωρείται κατά τον Νόμο 2121/93 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3524/2007). Οποιαδήποτε πράξη εξαγωγής που θίγει τα δικαιώματα του δημιουργού της βάσης δεδομένων υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 2472/97, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4139/2013.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Για να επικοινωνήσετε με τη BFGoodrich μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που προτείνονται στο δικτυακό τόπο. Οι απαντήσεις που διατυπώνει η BFGoodrich στην ηλεκτρονική αλληλογραφία, καθώς και η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο και στο περιεχόμενό του, δεν μπορούν να θεωρηθούν ή να αποτελέσουν απόδειξη άσκησης διαφημιστικής, προωθητικής ή εμπορικής ενέργειας στην επικράτεια της χώρας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκέπτεστε το δικτυακό μας τόπο χωρίς να χρειάζεται να δηλώσετε την ταυτότητά σας και χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν. Ωστόσο, η BFGoodrich μπορεί μερικές φορές να σας ζητήσει πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, προκειμένου να απαντήσει σε κάποιο αίτημά σας, για να σας παράσχει κάποια υπηρεσία, ή για σκοπούς μάρκετινγκ.

 

Τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η BFGoodrich συλλέγει ανώνυμα δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο με σκοπό τη μέτρηση των επιδόσεών της. Η BFGoodrich χρησιμοποιεί αυτά τα στατιστικά στοιχεία μετρήσεων επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τους τρόπους επίσκεψης του δικτυακού τόπου, τον αριθμό των επισκεπτών και τις σελίδες που επισκέπτονται, τη διάρκεια και τη συχνότητα των επισκέψεων κ.λπ. Αποκλειστικός στόχος αυτών των στατιστικών αναλύσεων είναι η βελτίωση των προτεινόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

5.1 Παραλήπτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού μας τόπου έχουν ως αποδέκτη τη BFGoodrich καθώς και τους επιλεγμένους συνεργάτες της ή/και τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Οι υπεργολάβοι έχουν συμβατική υποχρέωση να σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων που μπορεί να τους κοινοποιούνται και να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η BFGoodrich δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή εκχώρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους. Ωστόσο, στο πλαίσιο εφαρμογής μιας δικαστικής ή διοικητικής απόφασης, προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα αγαθά της, η BFGoodrich μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.

 

5.2 Δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης, διαγραφής και αντίταξης

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα κληθείτε να μας κοινοποιήσετε, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης, διόρθωσης και διαγραφής, σύμφωνα με τον νόμο 2472/97 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 4139/2013.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε χωρίς δαπάνες στη συλλογή και στην επεξεργασία των δεδομένων σας από τη BFGoodrich. Επιπλέον, έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας για σκοπούς προώθησης, κυρίως εμπορικής, δυνάμει του νόμου περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, αρκεί να αποστείλετε επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ELASTIKA MICHELIN S.A. Μεσογείων 357-359 Χαλάνδρι Αθήνα

 

5.3 Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός μας τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Σας ενημερώνουμε ότι η BFGoodrich δεν κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στους εν λόγω δικτυακούς τόπουςΣας ενημερώνουμε ότι, όταν εγκαταλείπετε το δικό μας δικτυακό τόπο, είναι πιθανόν να εκτίθεστε σε άλλες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις οποίες η BFGoodrich δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο και για τις οποίες δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη.

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Το περιεχόμενο που δημοσιεύεται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία ρητή ή άρρητη εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η BFGoodrich διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διορθώνει, να διακόπτει ή/και να διαγράφει το περιεχόμενο ή την πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η BFGoodrich δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση προσβολής του εξοπλισμού πληροφορικής σας οφειλόμενης σε μετάδοση ιού ή άλλη μόλυνση του υπολογιστή. Είναι δική σας ευθύνη να λάβετε όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύσετε τον εξοπλισμό σας.

 

Σε καμία περίπτωση, η BFGoodrich, οι υπάλληλοί της, οι προμηθευτές της ή οι συνεργάτες που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι, στο πλαίσιο αξίωσης λόγω συμβατικής ευθύνης, αδικοπρακτικής ευθύνης ή κάθε άλλης αξίωσης, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση, παρεμπίπτουσα ή παρεπόμενη, ή οποιουδήποτε είδους, ή για κάθε βλάβη, ιδίως οικονομικής ή εμπορικής φύσεως, που θα προέκυπτε από τη χρήση του δικτυακού της τόπου ή από οποιαδήποτε πληροφορία που θα είχε αποκτηθεί στο δικτυακό της τόπο.

 

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς αρχικές ή εσωτερικές σελίδες (deep linking) δικτυακών τόπων συνεργατών της BFGoodrich ή τρίτων, με τη συγκατάθεση των τελευταίων σε περίπτωση συνδέσμων προς εσωτερικές σελίδες. Η BFGoodrich δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την προσβασιμότητα, την καταλληλότητα, τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τα δημοσιεύματα αυτών, και τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτούς ή από αυτούς. Τουτέστιν, η BFGoodrich δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για έμμεσες ή άμεσες ζημίες που είναι δυνατόν να προκύψουν λόγω της πρόσβασής σας σε δικτυακό τόπο ενός συνεργάτη ή της χρήσης αυτού, ή λόγω παράλειψης συμμόρφωσης αυτού του δικτυακού τόπου προς οποιαδήποτε ρύθμιση.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το δικτυακό τόπο και των παρόντων όρων χρήσης φέρεται ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας Clermont-Ferrand, και διέπεται και αναλύεται επί της ουσίας δυνάμει της ελληνικής νομοθεσίας ανεξαρτήτως των κανόνων περί συγκρούσεως νομοθεσιών. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται τη ρητή συμφωνία του χρήστη ως προς την εφαρμογή της παρούσας ρήτρας. Στην περίπτωση όπου κάποια από τις διατάξεις της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμοστέα, η εν λόγω διάταξη δεν θα θεωρείται ως μέρος της παρούσας ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και δεν θα επηρεάζει το κύρος ή την εφαρμογή των λοιπών διατάξεων.